JOSEFA House, een verhaal van levenspaden

Sedert 2015 moedigt het project van het Josefa House de collegiale samenwerking aan tussen verschilende socio-economische actoren uit het Brusselse, zowel op het vlak van huisvesting als van sociale begeleiding. Enerzijds inbedding in een bestaand beleid van openbaar nut (CPAS, Actiris) en anderzijds, via huisvesting van hoge kwaliteit, investeren in dynamische initiatieven inzake samenwonen en inclusieve dienstverlening (restaurant, geneeskundige verzorging, cultuur, meditatie) voor een breed publiek.

De manier van samenleven in het Josefa House, verrijkt met de gastvrijheid van de aanwezige vluchtelingen, werd ontwikkeld rond gemeenschappelijke ruimten die een sociale mix en integratie van de gebruikers ervan (zowel interne als externe) mogelijk maakt, gericht op wederzijdsheid en solidariteit.  

De functionele mix in Josefa House is het resultaat van de synergie tussen drie elementen : de historische continuïteit van de gebouwen (pedagogisch opvanghuis van de Karmelietessen van Sint Jozef vanaf 1952), de (gemeentelijke en regionale) verordeningen inzake stedenbouw (opgenomen in de stedenbouwkundige goedkeuring van de geplande werkzaamheden) en de innovatieve visie van het Josefa House zelf (globale benadering van iedere resident/betrokkene en socio-economische integratie sedert medio 2015). Een aantal huidige ruimten werd herdacht met het oog op hun toekomstige functie en om te voldoen aan de verwachtingen en noden van de toekomstige gebruikers.

De dynamiek van het Josefa House wordt ondersteund door de aanpasbaarheid en de mix van de bestaande ruimten. Zo dient de voormalige kapel vandaag voor concerten, chet onferenties of interconfessionele ontmoetingen. In de toekomst zal de centrale ruimte van Josefa House fungeren als ontvangstruimte en ontmoetingsplek voor « passanten ». Het toekomstige restaurant zal, buiten de maaltijdenb, dienst kunnen doen als vergader- en conferentieruimte en ontmoetingsplaats voor de bewoners en rechtstreekse betrokkenen van Josefa House.

De Josefa Stichting is overtuigd van de socio-economische voordelen op langere termijn van het Josefa House project. Ze baseert zich daarbij op een duidelijke visie op onze gemeenschappelijke geschiedenissen als migranten en op de expertise van het Josefa-team op het vlak van asiel, migratie en human ressources. Haar globale benadering van « wij zijn allen migrant » (materieel, psycho-intellectueel en spiritueel) stoelt op drie pijlers : esthetiek, ethiek en economie (http://www.josefa-foundation.org/documents/josefa_plaquette.pdf).

Deze analyse wordt gedragen door de expertise van mensen (binnen en buiten de Josefa Stichting), door ervaring (verworven sinds medio 2015) en door een samenwerkingsverband tussen tal van actoren en partners.

Deze globale benadering is gericht op het tot stand brengen van een vreedzaam, ethisch en duurzaam « samen leven » vandaag en in de toekomst (binnen en buiten het Josefa House). In weerwil van de klassieke integratieschema’s die al te vaak een « zo snel mogelijk » resultaat nastreven : « de gevluchte migrant moet al geïntegreerd zijn, nog voor hij in zijn gastland aankomt ».

Daarom hecht de Josefa Stichting zoveel belang aan de economische dimensie – de « oikonomos » - van het Josefa House. Haar doelstelling is immers een diepgaand denkproces op gang brengen over hoe kwaliteitsvolle huisvesting, op basis van globaal en duurzaam doordacht medebeheer en economie, een weerslag kan hebben op de stad en haar economische activiteit.

Een leven als medebewoner met onze vrij gekozen of gedwongen « migratie-geschiedenissen » als bindmiddel, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van vluchtelingen en niet-vluchtelingen en ondersteund door de inbreng van investeerders en al wie op de een of andere manier bijdraagt aan het huisvestingsproject … zal hoe dan ook zijn vruchten afwerpen. Het zal leiden tot een nieuw socio-economisch paradigma, namelijk  dat migratie ten goede komt zowel aan migranten als aan het gastland. Het paradigma van een geslaagde integratie voor migranten in het economische bestel in België en dat binnen een duurzame en haalbare termijn voor alle betrokken partijen.

Om dat te bereiken vertrouwt het Josefa House hoofdzakelijk op een actieve deelname van elke (sociale of financiële) investeerder, begunstigde en vooral van elke resident. Deze participatie kan menselijk kapitaal zijn (vrijwilligerswerk, pro-bono, een verantwoordelijke taak opnemen), materieel (mecenaat, bedrijfssponsoring) of financieel (financiële bijdrage van bewoners via persoonlijk gebruiksrecht en/of giften van investeerders via een vastgoedrecht). Het Josefa House nodigt ons, migranten of vluchtelingen, uit om ons open te stellen voor onze geschiedenis en onze levensweg en die van anderen en ze te transformeren ten dienste van het algemeen welzijn.